1
1
1
Odanc.com
Oromia Community Development Association in Nordic (DO-CAN) INDEPENDENT
DESIGNED BY ZEWDU TEKLU
© COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED 2015.
Chinese Ambassador Appreciates Celebration of Nation, Nationalities and Peoples’ Day
December 09 2015
Finfinnee  Sadaasa 29,2008(FBC)Mootummaan
Naannoo Oromiyaa Dargaggoonni ergama humnoota
farra Nagaa raawwachuurraa akka of qusataniif
hubachiiseera.

Biiroon dhimmoota koomunikeeshinii Mootummaa
Naannoo Oromiyaa jeeqamsa humnoonni farreen
Nagaa qindeessaniifi tibbana raawwatame irratti
xiyyeeffachuudhaan har’a ibsa kenneera.

Hoogganaan biirichaa obbo Fiqaaduu Tasammaa
haala yeroo Naannoo Oromiyaa irratti ibsa har’a
gaazeexeessitootaaf kennan kanaan jeeqamsa
mudateen Lubbuu Namootaafi qabeenyarra miidhaan
akka ga’e mirkaneessaniiru.
Hoogganaan biirichaa akka jedhanitti humnoonni badii farreen nageenyaa dhiphoonnii fi shoororkeessitoonni
Guddina diinagdee Naannoo Oromiyaa fi biyya keenyaa irraa ummanni keenya fayyadamuun isaa ibidda
ramacii itti ta`e dhimma pilaanii qindaawaa misooma waliinii magaalaa Finfinnee fi Magaaloota Goddina Addaa
Oromiyaa Naannawaa Finfinnee waliin walqabsiisuun bu’aa siyaasaa hin mallee argachuuf oloola afarsaaniin
miidhaan ga’eera.

Manneen barnootaa muraasa Naannoo Oromiyaa  keessatti jeeqamsi akka mudatu kan taasifame imalli
haaromsaa akka itti hin funeef  dhaabbilee shoroorkeessitoota akka Ginboot 7fi  ABO’n akka ta’anis himaniiru.

Jeeqamsi kun dimma maastar pilaanii qindaa’aafi labsii magaalotaa dhiyeenya Caffee Oromiyaatiin ragga’eef
hiikkaa ofiif barbaadan kennauun jeeqamsii akka babal’atuuf carraaqqiin taasifamuus himaniiru.

Qaamoleen kun kanumaan duraa qaxxaa muraan taayitaa qabachuuf yaalaa akka turan kan himan  
hoogganaan biirichaa ummanni wantoota sadi hubachuu qabu kaasaniiru.

Akkaatuma kanaan maastar pilaanichi  magaaloota  godin aaddaa Oromiyaa Nananwa Finfinneefi Magaalaa
Finfinnee  bu’ura misomaatiin walitti hidhu,gabaa bal’aa Finfinnee jiru irraa godinni addaa akka fayadamuuf
kan yaadamedha.

Kana malees qabeenya  uumaamaa Finfinnee  keessa jiru waliin bulchuudhaan faayidaa waliin wajjinii
umudha kan jedhan obbo Fiqaaduun,gochoota yakkaa asiifi achitti uumamanis waliin too’achuufi faalama
warshaaleen geessisaniin miidhaa ummatarara ga’u waliin ittisuuf akka ta’e himaniiru.

Yeroo ammaa waardiyyaa nageenyaa kan ta`e ummanni keenyaa fi humni nageenyaa  kabachiisa
naannichaa qindoomuun hojii hojjatameen nageenyii kan bu’e  waan ta`eef barattoonni sababii kanaan
barumsarraa hafan gara mana barumsaatti deebi’anii adeemsi baruu fi barsiisuu itti fufusaas obbo Fiqaaduun
eeraniiru.

Barattoonni hanga ammaa gara barumsaatti hindeebi’iin akka deebii’aniif dhaamuun,ummanni keenya
gochaawwan farreen nageenyaa hubachuun akkuma armaan duraa nageenya naannichaatiif waardiyyaa
dhaabbachuun nageenya isaa akka kabachiisus dhaamaniiru.

Jeeqamsi humnoonni kun qindeessan manneen barnootaan alatti akka babal'atu taasisuudhaan
warshaawwan tokko tokko irratti miidhaan akka ga'uuf carraaqqiin akka taasifames obbo Fiqaaduun
dubbataniiru.

Jeeqamsa mudate kana keessa Namoonni meeshaa waraanaa hidhatan akka jiran mirkanaa'uus obbo
Fiqaaduun beeksisaniiru.
1
Languages
Oromia Community Development Association in Nordic